ιακωβίδης
European Commission, DG Connect, Adviser on Green Digital Transformation

Ηλίας Ιακωβίδης

Ο Ηλίας Ιακωβίδης εργάζεται στην ΕΕ για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των ΤΠΕ. Επί του παρόντος επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων του πράσινου ψηφιακού μετασχηματισμού για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Έχει ξεκινήσει την European Green Digital Coalition που αναπτύσσει επιστημονικές μεθόδους για την εκτίμηση του καθαρού αντίκτυπου των ψηφιακών λύσεων στο περιβάλλον και θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τον πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι κατασκευές, η γεωργία και άλλοι. Εργάζεται επίσης, για την ψηφιοποίηση για τη διευκόλυνση της κυκλικής οικονομίας, ειδικότερα, για το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων που θα υποστηρίζει τη βιωσιμότητα των προϊόντων (σχεδιασμός, επισκευή, ανακαίνιση, ανακύκλωση) καθώς και νέα βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Πριν από το 2017, ήταν επικεφαλής των μονάδων ηλεκτρονικής υγείας και ΤΠΕ για τη γήρανση και συνέβαλε στην ατζέντα της ΕΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας για περισσότερα από 20 χρόνια. Οι τομείς που πρωτοστάτησε περιλαμβάνουν την ψηφιακά υποστηριζόμενη Ολοκληρωμένη Φροντίδα, την ανάπτυξη του "Virtual Physiological Human" (ψηφιακός ασθενής), Personal Health Wearable Systems και Ηλεκτρονικά Μητρώα Υγείας.